തിരുവന്തപുരം നാഷണൽ കോളേജിൽ എൻ എസ് എസ് യൂനിറ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപിച്ച സപ്തസൗരഭ്യം 2021.